Sixth class enjoying PE outdoors in the beautiful weather 😎20 views