Sixth class enjoying PE outdoors in the beautiful weather 😎19 views